Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1.  Právní úprava. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
9.2.  Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy a v souvislosti s uzavíranými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě, a to po celou dobu existence uživatelského účtu.
9.3.  Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, ledaže jste toto zasílání odmítli.
9.4.  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. To provádíme po dobu nezbytnou k vyhodnocení sesbíraných dat a implementaci případných úprav. Tyto údaje předáváme ke zpracování našim zpracovatelům, kteří se zabývají analýzou návštěvnosti a pomáhají nám s provozem internetových stránek a e-shopového řešení.
9.5.  Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:
9.5.1.  přímého marketingu v rozsahu, kdy budeme využívat pokročilé způsoby cílení reklamy (tím není dotčeno zpracování pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu),
9.5.2.  nabízení výrobků a služeb jiných osob prostřednictvím obchodních sdělení.
9.6.  Zpracování osobních údajů pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.
9.7.  Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
9.7.1.  jméno a příjmení,
9.7.2.  datum narození,
9.7.3.  adresa,
9.7.4.  e-mailová adresa,
9.7.5.  telefonní číslo,
9.7.6.  identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
9.7.7.  IP adresa,
9.7.8.  údaje o registraci,
9.7.9.  údaje o objednávkách,
9.7.10.  údaje o platbách.
9.8.  Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.
9.9.  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.
9.10.  Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů uvedených výše. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.
9.11.  Osoby zapojené do zpracování. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.
9.12.  Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
9.12.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
9.12.2.  žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),
9.12.3.  v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
9.12.4.  využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
9.12.5.  žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
9.12.6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme.
9.13.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Využití služeb internetové analýzy

Použití nástroje Google (Universal) Analytics na provádění internetové analýzy

Naše webová stránka používá Google (Universal) Analytics, nástroj na provádění internetové analýzy společnosti Google Inc. (www.google.com). Tyto soubory - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího na optimální prezentaci naší nabídky. Google (Universal) Analytics využívá metody, které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek - například soubory cookies. Automaticky shromážděné informace týkající se Vašeho využívání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server v USA a tam jsou uloženy. Vzhledem k anonymizaci IP, která je na těchto webových stránkách aktivována, před odesláním dál do členských státu EU nebo do jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je Vaše IP adresa zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa zaslána na server v USA v úplné formě a je zkrácena tam. Anonymní adresa IP předávaná Vaším vyhledávačem v rámci nástroje Google Analytics není obecně spojována s jinými daty Google.

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je dostupný na tomto odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci smlouvy mezi USA a Evropskou komisí tato komise potvrdila přiměřenou úroveň ochrany dat pro společnosti, které mají certifikát Privacy Shield.

Zaznamenávání údajů shromážděných soubory cookie, které se týkají vašeho používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit, pokud si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Případně místo instalace pluginu do prohlížeče můžete též kliknout na příslušný odkaz a deaktivovat shromažďování údajů Google Analytics na našem webu. Na vašem koncovém zařízení bude poté uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookie smažete, musíte znovu kliknout na uvedený odkaz

Reklama pomocí e-marketingu Google AdWords Remarketing

Pomocí služby Google Adwords propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našeho webu v zařízení každého návštěvníka automaticky ponechá soubor zvaný Remarketing cookie společnosti Google, který pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě navštívených stránek umožňuje zobrazování reklam podložených projeveným zájmem. Tyto soubory - v rámci analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho právně opodstatněného zájmu, spočívajícího na optimálním působení našich webových stránek na trhu.

Další zpracování dat probíhá pouze v případě, že jste projevili souhlas s tím, že společnost Google spojuje historii vyhledávání a používání aplikace s Vaším účtem a využívá informace z Vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se zobrazují na webových stránkách. Pokud v tomto případě budete při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ve službě Google, společnost Google využije Vaše data spolu s daty služby Google Analytics za účelem vytvoření a definování seznamu cílových skupin pro remarketing na různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Google dočasně spojuje Vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytváří tak cílové skupiny.

Remarketingová služba Google AdWords je v nabídce společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikát EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je dostupný na tomto odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci smlouvy mezi USA a Evropskou komisí tato komise potvrdila přiměřenou úroveň ochrany dat pro společnosti, které mají certifikát Privacy Shield.

Cookies používané k remarketingu můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Dále si můžete vyhledat informace o použití cookies a o příslušných nastavení na webu Digital Advertising Alliance.

Alternativně můžete vypnout používání cookies pomocí poskytovatelů služeb třetích stran tím, že navštívíte web pro provedení příslušné deaktivace (Network Advertising Initiative).

Reklama pomocí e-marketingu Seznam – Sklik.cz

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Criteo Retargeting

S pomocí našeho reklamního partnera Criteo se sídlem v Paříži, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie Tel: +33 1 40 40 22 90, propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem je soubor cookie těchto poskytovatelů služeb nebo jejich partnerů automaticky ponechán v zařízení návštěvníka při návštěvě našich webových stránek, což pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě vámi navštívených stránek umožňuje zobrazování zájmově orientované reklamy. Výše uvedené - jako součást analýzy a hodnocení zájmů - slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu spočívajícího v optimálním fungování našeho webu na trhu.

Připomínka o možnosti zhodnocení spokojenosti s nákupem

Připomínka o možnosti zhodnocení spokojenosti s nákupem prostřednictvím Google.

Pokud u nás vytvoříte objednávku, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.com), aby vám byl zaslán e-mail s připomínkou o možnosti zhodnocení spokojenosti s nákupem v našem obchodě. Vystavení recenze je dobrovolné.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na naši kontaktní adresu uvedenou v Obchodních podmínkách nebo přímo ve formě prohlášení vůči společnosti Google. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

Výše uvedené slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky na trhu a zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Připomínka o možnosti zhodnocení spokojenosti s nákupem prostřednictvím Heureka Shopping s.r.o.

Pokud si u nás objednáte zboží vstupem přes Heureka.cz, předáme Vaši e-mailovou adresu společnosti Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 (http://www.overenozakazniky.cz/), aby Vám mohl být zaslán e-mail s připomínkou o možnosti zhodnocení spokojenosti s nákupem v našem obchodě. Vložení recenze je dobrovolné.

Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na naši kontaktní adresu nebo ve formě prohlášení zaslaného přímo společnosti Heureka Shopping s.r.o.

Výše uvedené slouží k ochraně našich právních zajmů, které spočívají v optimální prezentaci naší nabídky na trhu a zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Další ustanovení

10.1.  Zpětný odběr. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech u nás máte možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.
10.2.  Evidence tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.